Domů O firmě Obchodní podmínky
 • +420 774 844 618
 • kontakt@dantemedia.cz

Obchodní podmínky

1. Předmět úpravy
Obchodní a výrobní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na všechny výrobky a služby (dále jen „zboží“) dodávané společností Dante media Česko, s.r.o. v souvislosti se zakázkou. Podmínky dále upravují vztah mezi Dante media Česko, s.r.o., (dále jen „dodavatel“) a klientem (odběratelem, objednavatelem).

2. Termín dodání
Termín dodání je určen dohodou mezi dodavatelem a klientem a písemně nebo jinak (telefonem, e-mailem) potvrzen. Termín dodání, který je uveden v objednávce odběratele, se tudíž nepovažuje za závazný. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost v souvislosti s předáním výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, jakož i při odběru zboží. Pokud klient nedodá tyto podklady předem domluveného termínu, prodlužuje se automaticky termín dodání o takto prodlenou dobu.

3. Dodání
Zboží odesílá dodavatel buď prostřednictvím dopravce (dopravcem se rozumí vlastní doprava dodavatele nebo fyzická či právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy a pošta), je doručeno osobně dodavatelem nebo je ponecháno k vyzvednutí na adrese dodavatele. Adresou dodavatele se rozumí FOERSTROVA 970/1, 779 00 OLOMOUC, otevírací doba pondělí až pátek od 9.00 do 18.00 hodin. Vyzvednutí zboží na adrese dodavatele mimo pracovní dobu je možné pouze po předem domluvené schůzce. Zboží bude expedováno na expediční místa uvedená v objednávce. Doprava na místo určení je placená služba, pokud není předem stanoveno jinak.

4. Přechod vlastnictví ke zboží
Vlastnictví ke zboží přechází na stranu klienta až po jeho úplném zaplacení. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta dodáním zboží.

5. Cena kupní
Cena kupní je určena v kalkulaci. Tato cena nezahrnuje cenu dopravy. Dále cena nezahrnuje nutné vícenáklady vzniklé při výrobě zboží, pokud není dohodnuto jinak.

6. Jakost zboží
Jakost zboží musí odpovídat jakosti obvyklé v ČR a přiměřeně dané technologii zpracování a kvalitou vstupních výrobních podkladů předaných klientem.

V případě, že dodavatel pro klienta zhotovuje výrobní podklady z dodaných textů, diapozitivů, fotografií apod., tak závazným kritériem pro posuzování obsahové (textové) i formální správnosti (postavení textu, barevnost, atd.) je podpisem klienta schválená stránková korektura k tisku (imprimatur). Dodavatel v žádném případě neodpovídá za nedostatky a chyby, které klient ponechal v korektuře.

7. Barevné nátisky, korektury objednávky a podklady
Za závazný barevný vzor se považuje zkušební výtisk ze stroje, na kterém se zakázka realizuje (nebo odpovídajícím), ne starší 24 hod. Povolená barevné odchylka je 5 %. Ostatní nátisky se považují pouze za orientační a nemohou být použity při reklamaci barevnosti zboží. V případě náročných zakázek, které jsou striktně závislé na přesné barevnosti, je nutno předem odsouhlasit náhled před tiskem.

V případě, že objednaný produkt bude zhotovován dodavatelem pro objednatele podle grafického návrhu, bude grafický návrh zaslán objednateli k odsouhlasení a provedení korektur. Objednatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem provést podle svých požadavků korekturu grafického návrhu. V případě, že tak neučiní, považuje se grafický návrh za bezvadný a zcela v souladu s požadavky objednatele. Dodavatel je povinen vyrobit produkt zcela v souladu s odsouhlaseným grafickým návrhem objednatelem. Objednatel odsouhlasením korektury grafického návrhu přebírá plnou odpovědnost za grafickou podobu, textovou a gramatickou správnost a úplnost. V případě, že produkt bude poskytnut s vadami, které objednatel odsouhlasil v návrhu, neodpovídá dodavatel za takto vzniklé vady na produktu a objednatel je povinen produkt převzít a uhradit cenu produktu. V případě, že objednatel požaduje opravu již zhotoveného produktu, který má vady odsouhlasené objednatelem v návrhu, je takový požadavek považován za novou objednávku objednatele. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých dodavateli a odpovídá za vady, které z takto poskytnutých dat, údajů a informací vzniknou.

8. Změny zakázky
Jakékoli změny v zadání nebo specifikaci této zakázky musí být dodavateli sděleny písemnou formou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Realizace těchto změn je plně v kompetenci dodavatele. Pokud jsou tyto změny ze strany dodavatele realizovatelné, potvrdí je dodavatel e-mailem či telefonicky.

9. Balení
Konkrétní způsob balení zboží stanovuje klient v objednávce. Pokud není v tomto dokumentu způsob balení sjednán, nebo je požadovaný způsob balení nerealizovatelný, dodavatel je oprávněn s přihlédnutím k charakteru zboží o tomto rozhodnout bez vědomí klienta.

10. Povinnosti klienta při převzetí zásilky
Klient je povinen prohlédnout zboží při převzetí. Vady, které při této prohlídce klient zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, oznámí dodavateli písemnou reklamací nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží, přičemž vady zboží je povinen prokázat klient.

Pokud klient zjistitelné vady neoznámí dodavateli ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti dodavateli veškeré nároky z odpovědnosti za vady a škodu v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

11. Záruční doba
Záruční doba za jakost zboží činí 6 měsíců ode dne převzetí zboží klientem za předpokladu, že klient skladuje zboží tak, aby toto zboží neutrpělo vlivem vysokých teplot, mrazu, vlhkosti, znečištění apod.

Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi nebo dopravcem.

12. Nároky z vad zboží
Nároky z vad zboží se řídí ustanoveními §436, 437, 438 a 439 Obchodního zákoníku. Dodávka zboží je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání zboží obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení dodávky nepodstatným způsobem.

13. Výrobní pokyny
Klient je povinen dle požadavku dodavatele předložit v požadované kvalitě, rozsahu a lhůtách výrobní podklady. Nevyžádané podklady se nevracejí. Pokud o jejich vrácení klient písemně nepožádá v objednávce, dodavatel je oprávněn s těmito podklady naložit podle svého uvážení, tj. včetně jejich likvidace.

Snížená kvalita výrobních podkladů dodaných klientem se může přiměřeným způsobem projevit do výsledné kvality zboží. Takový nedostatek se neposuzuje jako nekvalitní výroba.

14. Technologické limity
Digitální tisk se provádí na strojích s laserovou technologií tisku. Z toho důvodu nelze zejména:

 • potiskovat strukturované materiály
 • garantovat kvalitu tisku na jiných materiálech, než se běžně používají (např. vlastní papír)
 • používat tisk pro opětovný tisk v laserových tiskárnách (toner se rozpeče)
 • nelze tisknout přímé barvy, nerozlišuje se mezi tiskem dvěma a čtyřmi barvami. Např. barevnost 2/0 nelze, bude se jednat zase o 4/0. Černobílý tisk odlišit lze, specifikujte 1/0 či 1/1.

15. Používané materiály
Papírové substráty pro tisk jsou:

 • matná křída (80 g, 100 g, 120 g, 160 g, 200 g, 250 g, 300 g)
 • lesklá křída (120 g, 140 g, 170 g, 210 g, 250 g, 280 g, 300g)
 • speciální substráty, jako např. pauzovací papír
 • samolepicí substráty – samolepky lze použít buď matné nebo lesklé, včetně předsekaných. Možné formáty jsou omezené, aktuální nabídku je možné si vyžádat e-mailem.

Při použití nestandardních materiálů platí následující omezení: dodavatel neručí za kvalitu (např. soutisk barev, oboustranné pasování) a trvanlivost tisku. Pokud klient dodává vlastní papír, musí ho dodat v množství dostatečném pro tisk, zkoušky a pro možné záseky ve stroji. Dodavatel v takovém případě nepřebírá ztráty vzniklé znehodnocením papíru v tiskovém stroji a nehradí ani případné vícenáklady spojené s řezáním a dopravou potřebného množství papíru.

16. Platební podmínky
Dodavatel vystaví do 15 dnů od dodání produktu objednateli fakturu, ve které bude objednateli vyúčtována konečná cena produktu, pokud není mezi stranami stanoveno jinak. Objednatel je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, a to v hotovosti anebo převodem na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře. Doba splatnosti faktury je 30 dnů, pokud není stanoveno jinak. Cena za produkt je uhrazena okamžikem připsání platby na účet dodavatele, okamžikem převzetí platby v hotovosti dodavatelem anebo okamžikem zaplacení dobírky objednatelem dopravci či přepravci.

Objednatel je povinen u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH složit zálohu na cenu produktu ještě před zahájením výroby či poskytování produktu, a to ve výši 50 % konečné ceny produktu, pokud není stranami stanoveno jinak. Objednatel je povinen složit zálohu na cenu produktu ve výši 100% konečné ceny produktu ještě před zahájením výroby či poskytování produktu v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli předchozí faktury dodavateli a dodavatel jej ke složení zálohy vyzve.

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohu na cenu produktu předem také v případech jím určených. Za takové případy se považují zejména první tři objednávky téhož objednatele. Dodavatel si vyhrazuje právo nezačít s výrobou produktu do doby složení záloh shora v tomto článku uvedených.

17.Práva k předmětům duševního vlastniství a ochrana osobnosti
Závazkovým vztahem podle těchto obchodních podmínek nevznikají objednateli žádná práva na používání autorských děl dodavatele nebo třetích osob, jakož i práva k ochranným známkám, průmyslovým a užitným vzorům a zlepšovacím návrhům a patentů chráněná zvláštními zákony, není-li stranami závazkového vztahu stanoveno jinak. Autorská práva k autorským dílům, jakož i práva k ochranným známkám, průmyslovým a užitným vzorům, zlepšovacím návrhům a patentům chráněná zvláštními zákony, jež jsou vytvářeny dodavatelem pro objednatele na základě závazkového vztahu, přechází z dodavatele na objednatele po úplném zaplacení ceny produktu a jejich převzetím.

Dodavatel je oprávněn pořídit pro své propagační a referenční účely fotodokumentaci, videozáznam či vzorek produktu. Dodavatel je oprávněn pro tyto účely připojit k záznamu či vzorku produktu obchodní firmu objednatele, případně období realizace a popis objednávky. Dodavatel je oprávněn použít svoji obchodní firmu včetně loga na všech produktech, kde ji lze použít bez toho, aby toto užití bylo k újmě objednatele. Pro případ, že objednatel dodá dodavateli písemnosti, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, odpovídá za to, že tyto podklady byly pořízeny a budou použity jen se souhlasem této osoby.

18. Smluvní pokuty
V případě, že je dodavatel v prodlení se zhotovení díla delším 14 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím produktu delším 14 dnů, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý následující den prodlení. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím produktu delším 90 dnů, má dodavatel nárok po předchozí výzvě k převzetí produktu objednatelem odstoupit od závazkového vztahu. Pro ten případ má dodavatel právo na úhradu ceny produktu a smluvní pokuty ve výši ceny produktu. Dodavatel je oprávněn s takovým produktem naložit dle vlastního uvážení, aniž by to bylo na újmu objednatele či třetích osob.

Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za produkt dle účetního dokladu, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny produktu, má dodavatel k produktu zadržovací právo. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

19. Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od závazkového vztahu v případě hrubého porušení povinností dodavatele. Za takové porušení povinností dodavatele se považuje zejména:

 • navýšení ceny produktu o více než 35 %, ke kterému došlo důsledkem zvýšení cen vstupních materiálů.
 • prodlení s dodáním produktu ve smluveném termínu o více než 20 dní, popř. v termínu prodlouženém o dobu působení vyšší moci.
 • případy uvedené v reklamačním řádu společnosti,
 • případy působení vyšší moci bránící dodavateli splnění povinnosti po dobu delší než 3 měsíců.
 • dodavatel porušil závazek zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořící obchodní tajemství objednatele.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

 • objednatel je v prodlení se zaplacením požadované zálohy či celé platby předem o více než 20 dnů od smluveného termínu,
 • objednatel je v prodlení se zaplacením kupní ceny ve stanovené výši o více než 20 dnů po smluveném termínu,
 • objednatel je v prodlení s převzetím produktu o více než 90 dnů od smluveného termínu
 • objednatel neposkytuje součinnost, informace a podklady, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté dodavatelem
 • objednatel porušil závazek zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořící obchodní tajemství dodavatele,
 • je nepochybné, že objednatel není schopen plnit své závazky a tuto skutečnost dodavateli oznámí.

V případě existence vyšší moci znemožňující splnění povinnosti strany závazkového vztahu po dobu delší 3 měsíců, je druhá strana závazkového vztahu oprávněna od tohoto vztahu odstoupit.

20. Závěrečná ustanovení
Dodávka zboží se považuje za splněnou, jestliže odchylka nákladu dodaného zboží nebo jednotlivé mutace, případně zboží nekvalitně vyrobeného, nepřesáhne –5 % objemů výše sjednaných. Dodavatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu klientovi překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.

Klient bere na vědomí, že níže uvedené Obchodní a výrobní podmínky tvoří nedílnou součást dohod mezi klientem a dodavatelem v souvislosti se zakázkou. Pokud s některým zde uvedeným ustanovením či zde uvedeným údajem nesouhlasíte, jste povinen toto písemně sdělit dodavateli e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonicky na +420 774 844 618, a to do 24 hodin od odeslání finální kalkulace. V opačném případě se má za to, že klient s veškerými zde uvedenými podmínkami, cenami, daty plnění a ostatními ustanoveními bez jakýchkoli výhrad souhlasí.